Ontwikkelingsplan

Malburgen vernieuwt

Volkshuisvesting en de Gemeente Arnhem maken zich de komende jaren sterk voor een ambitieuze venieuwing van Malburgen. In het Ontwikkelingsplan Malburgen zijn daarvoor een groot aantal maatregelen vastgelegd. Die zullen leiden tot ingrijpende veranderingen in de fysieke structuur van de wijk.

Karakteristieke woonbuurten met veel groen en water en gevarieerde woningen in diverse prijsklassen gaan het toekomstig beeld van Malburgen bepalen. Ruim 1250 woningen zullen plaats maken voor nieuwbouw omgeven door groen en water. In totaal wordt Malburgen verrijkt met 2700 woningen, waaronder een aanzienlijk deel in de koopsector.

Daarnaast gaan ruim 550 bestaande huurwoningen in de verkoop. Ook de renovatie en verbetering van veel woningen zal een bijdrage leveren aan het nieuwe gezicht van Malburgen. Malburgen vernieuwt en wordt een woonwijk met toekomst. Als spiegel van de stad aan de zuidkant van de Rijn.

 

Uitgangspunten

Wil Malburgen in de toekomst veel mensen een aantrekkelijke woonomgeving bieden, dan is alleen nieuwbouw en renovatie niet voldoende. Een aantrekkelijke wijk heeft méér. Die meerwaarde komt onder andere tot uitdrukking in de aanwezigheid van scholen, winkels, speelgelegenheden, sportfaciliteiten en medische voorzieningen. Op een herkenbare en goed bereikbare plek in de wijk.

Naast een goed voorzieningenniveau vraagt de herstructurering van Malburgen ook om een heldere structuur en een duidelijk beeld naar de rest van de stad. Daarvoor zijn op enkele plaatsen grote ingrepen nodig die door drie uitgangspunten worden bepaald: ‘verstedelijken', ‘vertuindorpen' en ‘verparken'.

 Verstedelijken is het versterken van de relatie met de rest van de stad, met de rivier en met het stadscentrum. Verstedelijking vindt plaats op locaties die het beeld van Malburgen naar buiten toe bepalen: langs de Nijmeegseweg, de Eldenseweg, de Rijn en (in veel mindere mate) langs de Huissensestraat.

Vertuindorpen houdt het herstel in van het oorspronkelijke tuindorpkarakter in Malburgen. Daarom wijkt de hoogbouw op verschillende plekken voor laagbouw en wordt het groen de wijk ‘ingezogen'.

Verparken bestaat uit het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het groen in en om de wijk. Ook komt er meer groen ín de wijk dat wordt gebundeld in grotere eenheden.

Op basis van deze drie uitgangspunten wordt een grote verscheidenheid aan woningtypes en woonmilieus in het nieuwe Malburgen zichtbaar. Niet alleen in de nog te bouwen maar ook in de bestaande woonbuurten.


 

Een project van de lange adem

Gemeente Arnhem en Volkshuisvesting zijn bereid tot grote investeringen in Malburgen en verwachten dat anderen zullen volgen. De beste prikkel daarvoor is te laten zien dat er wat gebeurt. Papieren plannen worden werkelijkheid. De komende jaren gaan een aantal projecten in uitvoering: herstructurering Malburgen-West, nieuwbouw Bakenhof, nieuwbouw Kamillelaan, nieuwbouw Brede School Graslaan, herinrichting Malburgen Oost-Noord. Het gaat niet om de korte termijn. De uitvoering van het complete Ontwikkelingsplan -een samenhangend pakket maatregelen- neemt zo'n vijftien jaar in beslag. Een lange periode die niemand volledig kan overzien. Daarom is in het Ontwikkelingsplan de ontwikkeling van de wijk alleen in hoofdlijnen vastgelegd. Jaarlijks worden planning en visie onder de loep genomen en aangepast aan de actuele situatie.

Een plan dat gericht is op uitvoering moet ook kunnen beschikken over de daarvoor noodzakelijke middelen. Die middelen bestaan niet alleen uit geld, maar ook uit een goed functionerende uitvoeringsorganisatie, goede samenwerking tussen alle partijen en helder en duidelijk overleg met bewoners en belanghebbenden. De gemeente en Volkshuisvesting zijn ervan overtuigd dat het plan met steun van de Malburgse bevolking en van derden uitvoerbaar is. Eind december 2000 hebben de gemeente Arnhem en Volkshuisvesting een startovereenkomst gesloten. Daarin is vastgelegd dat zij Malburgen tot een leefbare wijk ontwikkelen waar bewoners en organisaties weer vertrouwen in hebben. Afgesproken is dat Volkshuisvesting verantwoordelijk is voor de sloop en nieuwbouw in een aantal delen van de wijk. Tevens zorgt ze voor de boven- en ondergrondse infrastructuur en voor de aankleding van het openbaar gebied.


 

Wat willen we bereiken?

Doel van het Ontwikkelingsplan is het creëren van een leefbare wijk, waar het prettig wonen en werken is voor allerlei mensen. Een wijk waar bewoners, ondernemers, eigenaren en anderen weer vertrouwen in hebben. Want alleen als er vertrouwen is in de toekomst zijn mensen bereid om in de wijk te investeren. Dat geldt niet alleen voor de gemeente of voor Volkshuisvesting, maar ook voor bewoners die geld en tijd investeren in het onderhoud van eigen huis en tuin en die energie steken in de sociale samenhang in hun buurt. Evenzeer geldt dit voor ondernemers met een bedrijf in Malburgen en mensen die overwegen naar Malburgen te verhuizen.

Om die leefbare wijk te creëren willen de gemeente Arnhem en Volkshuisvesting:

 

 • een betere stedenbouwkundige structuur, waardoor de wijk een nieuwe oriëntatie krijgt op de omliggende groene omgeving;
 • meer variatie in de woningvoorraad wat betreft type, prijsklasse en eigendom;
 • meer woningen, waardoor ook het aantal inwoners van de wijk groter wordt;
 • vergroting van het inwonertal, zodat het draagvlak voor voorzieningen in de wijk wordt verbreed;
 • grotere sociale samenhang;
 • meer groen en water in de buurten;
 • duidelijke en veilige verkeersroutes;
 • meer werkgelegenheid;
 • verbetering van wegen en groen;
 • nieuwe scholen en voorzieningen;
 • nieuwe sport- en recreatiecomplexen;
 • vergroting recreatie door uiterwaarden toegankelijk te maken;
 • een beter aanzien van de wijk als resultaat.

 

Kijk voor informatie over het masterplan ook op:


www.zwaz.nl